Polityka prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Flash Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000755303, numerem NIP: 5252768677 oraz numerem REGON: 381676682 (dalej jako „Flash Development”).
2. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA*
Flash Development jako Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:
1)  kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają Administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte w CV);
2)  osób przesyłających zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe, tj.: imię, nazwisko, nr telefonu i adres e-mail podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do Administratora);
3)  osób, które wyraziły chęć otrzymywania informacji handlowych od Flash Development (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);
4)  osób, które zapisały się do usługi Newsletter (adres e-mail).
* – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.
2.1. REKLAMA BEHAWIORALNA
Poza danymi opisanymi powyżej Flash Development przetwarza dane osób odwiedzających stronę internetową www.handlowaresidence.pl dla celów reklamy behawioralnej – wyświetlaniu użytkownikom reklam, które są dostosowane do ich preferencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych jakim jest marketing bezpośredni – w przypadku udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookie). Proces ten szczegółowo został opisany w dokumencie „Polityka plików cookie”.

3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
3.1. DANE OSOBOWE KANDYDATÓW DO PRACY
1) Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody (podstawą przetwarzania tych danych są obowiązujące regulacje prawne, w szczególności Kodeks Pracy, oraz udzielona przez Państwa zgoda).
2) Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy Flash Development w zakresie usług oraz infrastruktury IT.
3) Przetwarzane przez Administratora dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.
4) Podanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.
5) Flash Development nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
3.2. OSOBY PRZESYŁAJĄCE ZAPYTANIA POPRZEZ FORMULARZE KONTAKTOWE, POCZTĘ E-MAIL ORAZ TELEFONICZNIE
1) Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą).
2) Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Flash Development.
3) Przetwarzane przez Administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej Administratora.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.
5) Flash Development nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
3.3. OSOBY, KTÓRE WYRAZIŁY CHĘĆ OTRZYMYWANIA INFORMACJI HANDLOWYCH OD FLASH DVELOPMENT
1) Dane osobowe w zależności od zakresu udzielonej zgody będą przetwarzane dla celów marketingowych:
a) przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail lub/i numer telefonu w zależności od zakresu udzielonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu Administratora danych jakim jest marketing bezpośredni w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych);
b) przesyłania informacji handlowych od spółek z grupy kapitałowej Flash Investment Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu Administratora danych jakim jest marketing bezpośredni w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych/udostępnienie danych do spółek z grupy kapitałowej).
2) Dane te mogą być udostępniane:
a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
b) podmiotom z grupy kapitałowej Flash Investment Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w przypadku udzielenia stosownej zgody):
i. Flash Investment Group Spółka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, KRS: 658737.
ii.  Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, KRS: 922002;
iii. Flash Solar MP II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, KRS: 809923;
iiii. Flash Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, KRS: 755303.
3) Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu) przetwarzający dane na zlecenie Flash Investment Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania, bądź też wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do utrzymywania kontaktów z Flash Development/otrzymywania informacji handlowych zgodnie z zakresem udzielonej zgody.
6) Flash Development nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
3.4. OSOBY, KTÓRE ZAPISAŁY SIĘ DO USŁUGI NEWSLETTER
1) Dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych – przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu Administratora danych jakim jest marketing bezpośredni w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera).
2) Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
3) Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu) przetwarzający dane na zlecenie Flash Development.
4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania, bądź też wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do usługi Newsletter.
6) Flash Development nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:
1)  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
2)  wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
3)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
4)  wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. DANE KONTAKTOWE
Dane kontaktowe Administratora danych:
Flash Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
adres e-mail: rodo@flashinvestment.pl
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
adres e-mail: wojciech.byrski@flashinvestment.pl

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE
O zasadach wykorzystywania plików cookie mogą Państwo przeczytać w naszej „Polityce plików cookie”.
Polityka plików cookies

Czytając, przeglądając czy używając serwisu www.handlowaresidence.pl (dalej jako „ Serwis”), akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce cookies (dalej jako „Polityka”). Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Serwis (lub jego dowolną część) obowiązuje aktualna Polityka.

Jakiekolwiek zmiany wprowadzane w Polityce nie wpływają na podstawową zasadę: Właściciel Serwisu nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów (dalej jako „Użytkownicy”) Serwisu.

1.INFORMACJE OGÓLNE

1) Niniejsza Polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.handlowaresidence.pl.
2) Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Flash Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000755303, numerem NIP: 5252768677 oraz numerem REGON: 381676682.
3) Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@flashdevelopment.pl (dalej jako „Operator”).
4) Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5) Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
a) prowadzenia zapisów na Newsletter;
b) obsługi zapytań przez formularz;
c) prezentacji oferty lub informacji;
6) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora;
b) poprzez zapisywanie na urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
7) Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych podawanych w formularzach zostały opisane w zakładce „Polityka prywatności”.

2. WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA
1) Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2) Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
3) Hasła Użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł Użytkowników.
4) Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. HOSTING
Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl.

4. INFORMACJE W FORMULARZACH
1) Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2) Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3) Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. 4) Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy. 5) Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych podawanych w formularzach zostały opisane w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

5. LOGI ADMINISTRATORA
Informacje o zachowaniu Użytkowników w Serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.

6. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
1) Serwis korzysta z plików cookies.
2) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
4) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) analitycznych – tworzenia statystyk, na podstawie których strona internetowa jest w stanie lepiej dostosować jej zawartość do preferencji Użytkowników;
b) marketingowych – wyświetlaniu Użytkownikom reklam, które są dostosowane do ich preferencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych jakim jest marketing bezpośredni – w przypadku udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookie), w tym w szczególności dla realizacji celów określonych poniżej w części „Istotne techniki marketingowe”.
5) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8) Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

7. ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE
1) Operator wykorzystuje rozwiązania Google Adwords/ Google Analytics – dla celów analitycznych oraz reklamowych (wyświetlania reklam w sieci reklamowej Google). Użytkownik może w każdej chwili zablokować wykorzystywanie jego danych w Google w tym miejscu lub/i przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies w tym miejscu. Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2) Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) posiada informację, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Operator może wykorzystywać wskazaną technologię dla celów analitycznych oraz reklamowych (wyświetlania reklam w sieci reklamowej Facebook). Użytkownik może w każdej chwili zapoznać się z zasadami przetwarzania jego danych, w tym zablokować wykorzystywanie tych danych przez Facebook w tym miejscu. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
3) Rozwiązania, o których mowa powyżej są wykorzystywane w celu dostosowywania reklam do preferencji Użytkowników oraz dla celów analitycznych. Rozwiązania te pozwalają śledzić działania Użytkowników w ramach strony internetowej (np. wyświetlenie konkretnej podstrony w ramach witryny). Na tej podstawie Użytkownikowi mogą być wyświetlane reklamy Operatora w ramach sieci reklamowej Google / Facebook.
4) Operator korzysta z narzędzia HotJar- Hotjar Ltd – rozwiązania wykorzystywanego dla celów analitycznych (anonimowej analizy zachowań Użytkownika na stronie internetowej). Użytkownik może w każdej chwili zablokować wykorzystywanie jego danych przez HotJar w tym miejscu.

8. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?
1) Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
2) W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

1. Edge
2. Internet Explorer
3. Chrome
4. Safari
5. Firefox
6. Opera

Urządzenia mobilne:
 1. Android 2. Safari (iOS) 3. Windows Phone.

Zamieszkaj w doskonałej lokalizacji komunikacyjnej w centrum zielonego osiedla.

Wybierz apartament